2ILUSIONISTAS, 2012.
OBRAS NA FACHADA, 2004.
NOTURNO, 2003.
NATUREZA MONSTRUOSA, 2011.