3OBRAS NA FACHADA, 2004.
DIA ZERO, 2012.
ILUSIONISTAS, 2012.
NATUREZA MONSTRUOSA, 2011.